N????ANTA??I’NIN EN LEZZETL?? SUSHILER??: NAOM?? SUSHI

N????ANTA??I’NIN EN LEZZETL?? SUSHILER??: NAOM?? SUSHI

Hepinizin art??k bildi??i gibi, happyweekendme olarak sushi???ye bay??l??yoruz. Hedefimiz de ??stanbul???un t??m sushilerini denemek, size en g??zellerini ??nermek. Bu aray????ta, nihayet Ni??anta???????n??n en keyifli Japon restoran??n?? da bulduk:)

Naomi Sushi:

2016???n??n A??ustos ay??nda a????lan Naomi Sushi, Ni??anta???????n??n pop??ler mekanlar??n??n s??ra s??ra dizildi??i Mim Kemal ??ke Caddesi???nde, yine sevdi??imiz mekanlardan biri olan Den???in hemen yan?? ba????nda.

(foto??raf i??in te??ekk??rler trendsetteristanbul.com)

Cadde ??zerindeki t??m mekanlarda oldu??u gibi bir i?? tarafta kapal?? alan??, bir de caddenin hemen yan??nda yer alan, ??zeri kapal?? ???yar?? a????k??? alan?? mevcut. Bu ???yar?? a????k??? alan?? olduk??a keyifli bir ??ekilde haz??rlam????lar, ??stelik ??ahane bir ??s??tma sistemi var dolay??s??yla serin havalara bile yeme??inizi (??stelik paltosuz) rahat??a yiyebiliyorsunuz. ??lgilenenlere de duyrulur, bu d???? k??s??mda sigara i??mek de serbest. ???? k??s??mda yer alan kapal?? restoran k??sm?? da olduk??a ufak ama ??ok keyifli dekore edilmi?? bir alan.

Ne Y??yel??m:

Mekan??n men??s?? olduk??a geni?? ve i??tah a????c??, e??er a?? gittiyseniz, ki ??yle gidin, se??mekte zorlanman??z ??ok olas??:)

Ba??lang???? olarak biz, sashimi mix se??tik, iyi ki de se??mi??iz! 2?????er par??a somon, levrek ve ton bal??????ndan olu??an bu tabak ??ok ama ??ok lezzetliydi. ??zellikle somon sashimi uzun zamand??r yediklerimizin belki de en lezzetlisiydi, ??zel te??ekk??rlerimizi iletiyoruz! Ayn?? taba???? 3???er par??al?? olarak sipari?? etmeniz, ya da ???ben levrek yiyemem, somonlar daha ??ok olsun??? gibi minik ricalarda bulunman??z da m??mk??n.

Men??de her t??rl?? sashimi, maki ve nigiri se??enekleri bulabiliyorsunuz, ayn?? zamanda tempura ??e??itleri ve de California roll, Philadelphia roll veya dragon roll gibi a??ina olunan lezzetler var.

Bizim en ??ok ho??umuza gidense, her yerde bulabilece??iniz standard sushi ve sashimi ??e??itlerine ek olarak ??ok orijinal, ve de ??ok lezzetli ??zel tatlara da yer vermi?? olmalar??. Ne yalan s??yleyelim, bizim g??z??m??z men??de hep bu ???special rolls??? k??sm??na tak??ld??.

Special Rolls:

 • Tornado:

  D?????? patates ile ??evrili, tempura karidesli sushi, s??cak olarak ve nefis bir ball?? hardall?? sos ile servis ediliyor. Patatesin sushi ile bulu??mas?? olduk??a de??i??ik bir o kadar da nefis bir tat yaratm????, sos ise muhte??em. ??kinci taba???? s??ylememize ramak kald??, ama ba??ka tatlar deneyelim diye kendimizi durdurduk. Bir daha gitti??imizde ilk s??ylenecek roll kesinlikle bu!

 • Giovanni:

  ??sminden de anlayaca????n??z gibi klasik bir sushi de??il, biraz deneysel bir ??al????ma ama sonucu nefis olmu??! ????erisinde karides yer alan bir sushi, ??evresini ise ??spanakla ??evirmi??ler, en ??stte ise nefis birer par??a deniz tara???? var. Ispana????n verdi??i taze tat deniz mahs??llerine ??ok yak????m????, ??zellikle Tornado ile birlikte ??ok g??zel gidiyor, lezzetler birbirini dengeliyor. S??cak olarak servis ediliyor, so??utmadan yemekte fayda var:)

 • Volcano:

  Yenge??li ve salatal??kl?? bir sushi, ??zerinde avokado ve nefis bir yo??un, deniz mahs??ll?? salata ile servis ediliyor. Biz bay??ld??k!

 • ceviche roll

  Yiyip de ??ok da mutlu kalamad??????m??z tek ??ey bu oldu, ??ok b??y??k umutlarla s??ylemi??tik ancak gelen lezzet ??ok da bize uygun olmad??. Levrek, Ahtapot, Karides, Kalamar i??eren sushi, Ceviche Sos ile servis ediliyor, biraz a????r bir lezzet. ??stelik olduk??a bask??n bir cilantro (ki??ni??) tad?? var, bizi ??ok a??mad?? ama tabi ki siz bay??labilirsiniz, denemekten zarar gelmez:)

Her Japon restoran??nda oldu??u gibi, tatl?? men??s?? ??ok muhte??em de??il, ama fena da de??il. D??nya lezzeti olarak men??de ???browni??? mevcut, onun d??????nda k??zarm???? dondurma, ye??il ??ayl?? veya wasabili dondurma se??enekleri mevcut. Her g??n bir de g??n??n tatl??s?? oluyor, biz gitti??imizde k??zarm???? dondurmaya denk geldik.

Keyifli bir sushi ak??am?? ge??irmek i??in, ya da g??zel bir Pazar ????len yeme??i i??in mutlaka denenmesi gereken bir yer Naomi Sushi, biz daha ??ok gideriz, oras?? kesin.

5,793 Comments