DUBLIN’DE YEME, ????ME, E??LENCE

Dublin denince akla gelen ilk ??ey ???e??lence ??? olmal??:) ??ehrin nerdeyse tamam?? b??y??k k??????k barlar, publar, canl?? m??zik mekanlar?? ve nefis restoranlardan olu??uyor.

Nerdeyse t??m ??ehir s??rekli hafta sonu ya????yor gibi:) Hafta i??i i?? ????k?????? saatlerinden gece yar??s??na kadar sokaklar kalabal??k, hafta sonu ise yeme i??me keyfi ????lenden ba??l??yor. ????len saatlerinde bile mekanlardan canl?? m??zik sesleri ya da keyifli kahkahalar duymak m??mk??n.

Bir ??nceki yaz??m??zda Dublin???de bir hafta sonu ge??irseniz nereleri gezmek g??rmek gerekir, k??saca onlar?? anlatm????t??k. ??imdi s??ra Dublin???de bir hafta sonumuz olsa, ne yer ne i??eriz, nerde e??lenirizde:)

YEREL ??RLANDA LEZZETLER?? ??????N: BOXTY

??rlanda mutfa????n??n en bilinen lezzetlerinden biri ???stew???lar. Bir nevi bizim g??ve?? yemeklerine benzeyen ama daha yo??un, daha kocaman malzemeleri, sulu yemekler asl??nda bunlar…ama g??zeline denk gelirseniz, inan??lmaz ba??ar??l??lar:)

Dublin???de hemen hemen her restoran??n men??s??nden ??e??itli stew???lara rastlaman??z olas??. Genellikle dana etli, kuzu etli ya da sebzeli olarak yap??l??yor, tabi baz?? yerlerde farkl?? versiyonlara da rastlaman??z olas??.

 

Temple Bar b??lgesindeki en tatl?? restoranlardan biri olan Boxty, bu ve benzeri yerel lezzeti tatmak i??in en do??ru mekanlardan biri. 25 y??ld??r hizmet veren mekan, tamamen do??al ??r??nler kullanarak ??rlanda???n??n pek ??ok lezzetini sunuyor. Burda ayr??ca mekan??n kendi ??retimi biralar?? da tatman??z m??mk??n.

Men?? olduk??a geni??, stew ??e??itlerinin yan?? s??ra Fish N??? Chips, Irish Rump Steak ya da geyik sosisi gibi ??ok farkl?? lezzetleri bulman??z olas??. Tabi vejeteryan se??enekleri de ??ok olmasa da mevcut.

Ama bence gelmi??ken mutlaka ve mutlaka ???Guiness Beef Stew??? denemeden gitmeyin. Guiness biras?? ile marine edilmi?? dana par??ac??klar??, patates ve havu?? dilimleri…Nefis!

DEN??ZDEN B??R ??EYLER ??IKSA DA YESEK D??YENLER ??????N: KLAW

E??er deniz mahs??l?? seviyorsan??z, tatilinizin her ??????n??n?? burda ge??irmek isteyebilirsiniz! Klaw, sokak aras??nda mini minnac??k bir mekan. ??n??nden ge??ti??inizde fark etmemeniz bile olas??, ya da ???bu kadar ufac??k yerde ne olur ki??? demeniz…Ama i??eri girip de insanlar??n masalar??ndaki yiyecekleri ve de duvardaki devasa men??y?? g??r??nce, burdan hi?? ????kmak istemeyeceksiniz.

Mekan son derece sala??…Tahta masalar, duvarda men??n??n yaz??l?? oldu??u bir kara tahta, en arkada ise a????k bir mutfak. Peki burda ne yiyece??iz derseniz, denizden ????kan her??ey:)!

Klaw, en ??ok istiridyeleri ile me??hur. Galway Bay, Waterford, Dooncastle ve Flaggy Shore???dan gelen istiridyeleri tek tek adetle ya da koca tabaklar olarak sipari?? edebiliyorsunuz.

Nefis sosla pi??mi?? jumbo karidesler, yenge??ler ya da ??stakozlu rollar mutlaka denemeniz gerekenler aras??nda! Men??, ??r??nlere g??re s??rekli de??i??ebiliyor dolay??s??yla gitti??inizde mutlaka tahtaya bak??n, ??al????anlara dan??????n. E??er hi?? karar veremiyorsan??z bizim gibi se??imi ??? ??a????rt bizi??? diyerek garsonunuza b??rak??n, emin olun pi??man olmayacaks??n??z:)

????KOLATASIZ ASLA D??YENLER ??????N: Butler???s Chocolate Cafe

1932 y??l??nda Ms. Bailey-Butler taraf??ndan kurulan, ??rlanda???l?? bir ??ikolata ??reticisi. T??m ??ikolata ve ??r??nler Kuzey ??rlanda???daki bir fabrikada ??retiliyor.

S??cak ??ikolata ??e??itlerinden truffle???lara, fudge???lardan toffeelere, akl??n??za gelebilecek her t??rl?? ??ikolata ve ??ekerleme ??e??idini bulman??z m??mk??n. Cafe olduk??a pop??ler, biraz s??ra beklemeniz ??ok olas?? ama minik bir tatl?? molas?? i??in buna de??er:) (Ald??????n??z her s??cak i??ecek yan??nda tercih etti??iniz bir ??ikolata ??e??idi de ikramlar??)

g??demed??kler??m??z, akl??m??zda kalanlar:

Fish & Chips’in Mekan??: Leo Burdock’s

D??nyan??n bu b??lgesine geldiyseniz, g??zel bir Fish N’ Chips yemeden d??nmek olmaz. Leo Burdock’s, Dublin’in en eski Fish N’ Chips mekan??. ??lk restoran??n?? 1913’te a??an zincirin ??u anda 6 ??ubesi mevcut. Dublin’deki pek ??ok restoran gibi buras?? da olduk??a sala??, ufak bir mekan.??Ama s??rekli t??kl??m t??kl??m dolu olmas??, hatta ??n??nde bekleyen insanlar g??rmeniz, lezzetin ne kadar muhte??em oldu??unu anlaman??za yetiyor:)

TATLI SEVENLERE: QUEEN OF TARTS

1998 y??l??nda a????lm????, tatl?? bir cafe & pastane. Mekanda organik ??r??nlerle yap??lm???? ??orbalardan sandvi?? ??e??itlerine kadar farkl?? yiyecek bulman??z m??mk??n ancak buras??, ad??ndan da anla????ld?????? ??zere tatl??lar??yla ??nl??!

(foto??raf i??in te??ekk??rler??irishfoodgoddess.com ve??http://www.wikipronto.com/wiki/queen-of-tarts-dublin)

YEMEK TAMAM, PEK?? NERDE E??LENECE????Z?

??ehrin kalbi “Temple Bar” denilen b??lgede at??yor. ??stiklal Caddesi’nin g??zel zamanlar??n?? and??ran bir ortam,kocaman bir cadde ??zerinde irili ufakl?? publar, cafeler, canl?? m??zik mekanlar??, restoranlar…Her??ey burda.

Hepsinde farkl?? farkl?? m??ziklere rastlaman??z olas??, ??o??u mekan canl?? ??rlanda m??zi??i yapan gruplara yer veriyor, dolay??s??yla bol bol keman ve akordeon duyacaks??n??z sokak boyunca:) Bunun yan?? s??ra baz??lar??nda old country ??ark??lar?? duyman??z, baz??lar??nda pop??ler m??zikle kar????la??man??z m??mk??n. En g??zeli, kafan??z?? kap??dan i??eri uzat??n, m??zi??i dinleyin, ortama bir bak??n, ondan sonra karar verin.

Mekanlar??n ??o??u ak??am saatlerinde t??kl??m t??kl??m dolu, hele ki hafta sonuna denk gelirseniz saat 18:00 sonras??nda her hangi birinde yer bulman??z ??ok zor olabiliyor, dolay??s??yla asl??nda i??iniz biraz ??ansa kalm???? durumda:) Yine de bu caddede g??ze ??arpan bir ka?? mekanla ilgili notlar??m??z?? iletelim, belki denersiniz:

Ad??ndan anla????ld?????? ??zere : The Temple Bar

1840 y??l??nda kurulan Temple Bar,??hem mimarisi hem de zengin men??s??yle ??ehrin en dikkat ??eken ve pop??ler mekanlar??ndan biri. Yakla????k 450 farkl?? viski ??e??idini bulabilece??iniz efsane bir men??ye sahipler. Gitmeden internet sitelerinden men??y?? bir incelemekte fayda var:)

Mekanda hem geleneksel ??rlanda m??zi??ini canl?? olarak dinleyebilir, hem de istiridyeler,taze sandvi??ler ve buz gibi biralar e??li??inde keyifli bir yemek yiyebilirsiniz.

The old storehouse

Temple Bar b??lgesinde, yaz??m??zda detaylar?? verdi??imiz nefis mekanlar olan??Leo Burdock’s ve Klaw’un hemen yan??nda olan tatl?? bir bar. Eski bir bina i??erisine kurulu, olduk??a geleneksel bir ??rlanda bar?? buras??. Zaten i??erde turistten ??ok yerel insanlar?? g??rmeniz m??mk??n.

The Old Storehouse’ta g??n??n neredeyse her saati canl?? m??zik bulman??z olas??, biz ??ok keyifli bir ikiliye denk geldik ve nefis bir ??rlanda m??zi??i dinledik. Mekan ak??am saatlerinde iyice kalabal??kla????yor. ??rlandal??’lar e??lenmeyi ger??ekten iyi bilen bir halk, m??zik ba??lad??ktan sonra yerinde durabilen insan g??rmek ??ok zor, herkes dans etmeye ba??l??yor!

Ve inan??n, baz??lar?? ger??ekten de Lord of the Dance dans????lar??n?? aratmayacak kadar ba??ar??l?? ????kabiliyor, s??rprizlerle dolu bir ??ehir buras??.

DUBL??N’??N EN ESK?? BARINA G??TMEDEN OLMAZ: THE BRAZEN HEAD

The Brazen Head resmi olarak Dublin’in en eski bar??, kurulu??u 1198 y??l??na dayan??yor! James Joyce gibi pek ??ok ismin de zaman??nda s??k s??k geldi??i favori mekanlar??ndan olan bar, hala eski binas??nda hizmet vermeye devam ediyor. Mekan bar olarak oldu??u kadar lezzetli men??s??yle de ??ne ????kan bir restoran. ????eri girer girmez zamanda minik bir yolculuk yapm???? hissine kap??lman??z ??ok olas??, biraz lo?? bir ortam, tahta masalar, arkada yanan bi ????mine ve tabi ki bol bol viski ve bira. Pek ??ok Dublin mekan??nda oldu??u gibi burda da canl?? m??zik mutlaka oluyor, gitmeden plana bir bak??n derim, m??zi??i ka????rmay??n:)

 

Dublin gezmesi g??rmesi ??ok keyifli bir ??ehir, tam bir hafta sonu ka??ama????! ????ster ??ehri gezip dola????n, g??zel yemekler yiyin, ister sabaha kadar barlarda dans edin, insanlarla beraber ??ark??lar s??yleyin, ama mutlaka bir g??n gidip g??r??n. Bu arada bu kadar bar, alkol, sarho?? insan var, bir tane bile kavgaya, sayg??s??zl????a ya da gerginli??e denk gelmedik. Herkes tatl?? tatl?? e??lenmesini biliyor burda, rahat olun:)

 

 

 

 

DUBLIN’DE HAFTA SONU KEYF??

Hafta sonuna bir iki g??n daha ekleyip biraz ??lkeden, rutinden uzakla??al??m, yeni yerler g??relim, bol bol yiyip i??elim diyorsan??z, Dublin mutlaka listenizde olmal??! ??rlanda???n??n ba??kenti olan bu tatl?? ??ehir, tam 2-3 g??nde gezmelik, tad??n?? ????karmal??k bir yer.

??ehir ??ok b??y??k de??il, dolay??s??yla kolayl??kla b??y??k bir k??sm??n?? y??r??yerek gezebiliyorsunuz. Zaten gezilecek yerler listesinin b??y??k bir k??sm??n?? da barlar ve restoranlar olu??turuyor dolay??s??yla mini bir long-weekend???le ??ehrin tad??n?? doya doya ????karman??z m??mk??n:)

Bu yaz??m??zda Dublin???de nereleri gitmeli gezmeli notlar??m??z var. Nerde ne yenir i??ilir yaz??s?? ise s??rada, onu da okumadan gitmeyin bence!

K??sa K??sa Dublin:

Dublin (ya da kendi dillerinde, yani Irish Gaelic dilinde, ???Baile ??tha Cliath???) ??rlanda???n??n ba??kenti ve en b??y??k ??ehri. B??y??k dedi??imize bakmay??n, ??ehrin n??fusu ??evresindeki kasabalar k??yler dahil 2 milyon civar??nda.

??ehrin temelleri Vikingler d??neminde at??lm????, 17.yy???da ise ciddi bir b??y??me d??nemi ya??am????. 1922 y??l??nda ??rlanda???n??n ba????ms??zl??????n?? ilan etmesiyle de ba??kent olmu??.

??ok uzun bir ge??mi??i olan ??ehrin farkl?? b??lgelerinde farkl?? d??nemlere ait mimarilere rastlaman??z m??mk??n, bu da ??ehri gezmeyi ??ok keyifli bir hale getiriyor. ??ehri de zaten farkl?? ???quarter???lara ay??rm???? durumdalar.

 • ?????Orta??a?? b??lgesi??? (Medieval Quarter) diye adland??r??lan k??s??m ??ehrin en eski b??lgesi. Dublin kalesi, St. Patrick katedrali gibi tarihi yap??lara ev sahipli??i yap??yor.
 • Kral George d??nemine ait yap??lar??n a????rl??kta oldu??u, Merrion Meydan??, ??ehrin en b??y??k parklar??ndan olan St. Stephen???s Green ve Dublin denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Trinity College ise ???Georgian Quarter??? denen b??lgede yer al??yor.
 • Docklands Quarter diye adland??r??lan ??ehrin ???teknoloji??? merkezini olu??turuyor, Google, Facebook, Twitter gibi b??y??k ??irketlerin HQ???lar?? bu b??lgede toplanm???? durumda.
 • Cultural Quarter diye adland??r??lan k??s??m ise, merkezinde Temple Bar b??lgesi bulunan ??ehrin ???e??lence??? merkezi.

K??sacas??, Dublin???de herkese g??re bir ??eyler var:)

2 g??n??m??z var, nereler?? gezel??m?

Trinity College:

Dublin denince akla ilk gelen yerlerden biri, Trinity College. Okul, Cambridge ve Oxford gibi ???yeni nesil ??niversiteleri??? ??rnek alarak, 1592 y??l??nda kurulmu??. Britanya???n??n en eski 7 ??niversitesinden biri, ??rlanda???n??n ise en eskisi.

Yakla????k 190.000 m2 bir alana kurulu ??niversite, hem tarihi binalar?? hem kocaman ye??illik alanlar?? ile gezmesi ??ok keyifli bir yer. ??niversitenin en dikkat ??eken k??sm?? ise, i??erisinde ??rlanda k??lt??r??n??n en ??nemli eserlerinden olan ???Book of Kells???in de bulundu??u, yakla????k 4,5 milyon kitab??n bulundu??u devasa k??t??phanesi.

??niversiteyi dilerseniz ????rencilerin yapt?????? rehberli turlarla gezebilir, ya da kendi kendinize dola??abilirsiniz. K??t??phanedeki Book of Kells sergisini g??rmek i??in ise ayr??ca bilet alman??z gerekecektir, s??ra da olaca????n?? d??????nerek ??nden almakta fayda var:)

Merrion Square:

??ehrin ??nemli meydanlar??ndan biri olan Merrion Square 1762 y??l??nda yap??lmaya ba??lanm????, 19.yy?????n ba??lar??nda da tamamlanm????. D??rt bir yan?? Georgian townhouse tarz??nda evlerle ??evrili bir b??lge.

 

(fotograf icin tesekk??rler ashleyabroad.com)

1950???lere kadar a????rl??kla ev olarak kullan??lan bu binalar??n ??o??u art??k ofis ve i?? yeri olmu?? durumda, ama yine de semt g??zelli??inden hi?? bir??ey kaybetmemi??.Buray?? dola????rken mutlaka bu evleri ve de Dublin???in en me??hur g??r??nt??lerinden biri olan ???renkli kap??lar????? mutlaka g??r??n, bol bol foto??raf ??ekin. (bu kap??lar?? ??ehrin farkl?? b??lgelerinde de g??rmek m??mk??n)

B??lge ayn?? zamanda edebiyat d??nyas??n??n pek ??ok ??nde gelen ismine de ev sahipli??i yapm????. No:1, Oscar Wilde?????n ya??ad?????? ev. No:82 ise Yeats???in evi olarak biliniyor. B??lgede bunun yan?? s??ra pek ??ok konsolosluk da bulunuyor, haval?? bir semt yani k??saca:)

St.Stephen???s Green:

??ehrin en b??y??k park?? olan St Stephen???s Green???in ilk tohumlar?? 1663 y??l??nda at??lm????. Zaman i??erisinde halka kapat??l??p yeniden a????lan, plan?? ve tasar??m?? de??i??tirilen park, de??i??iklikler sonras??n g??n??m??zdeki haliyle yeniden1880 y??l??nda a????lm????. Bir nevi Dublin???in ???Central Park????? asl??nda buras??.

Yakla????k 90.000m2 bir alan ??zerinde kurulu olan park, y??r??me yollar??, i??erisinde yer alan onlarda heykel, b??st ve ??e??melerle, hele ki g??zel bir havaya denk gelirseniz, gezmesi ??ok keyifli bir yer. Dublin???in ???yemye??il??? y??z??n?? g??rmek i??in ideal.

St. Patrick???s Cathedral:

Dublin???i gezerken pek ??ok kilise ve katedrale rastlayacaks??n??z. Bunlardan en ??nl??s?? ise, 1191 y??l??nda, Gotik mimari tarz??nda yap??lan St. Patrick???s katedrali.

43m y??ksekli??i ile ayn?? zamanda ??rlanda???n??n en y??ksek kilisesi olma ??zelli??ini de ta????yor. Kiliseyi bilet alarak, ayin olmayan zamanlarda gezebiliyorsunuz.

Dublin ded??k m??, v??sk??S??z, b??ras??z olmaz:

Guiness:

??rlanda???n??n d??nya ??ap??nda en ??nl?? markalar??ndan biri, belki de en ??nl??s??, rengiyle kutusuyla di??er t??m biralarda ayr????an nefis Guiness biralar??. E tabi, Dublin???e kadar gelmi??ken, Guiness???i de yerinde ziyaret etmemek, ??retildi??i yerde tad??na bakmamak olmaz.

Guiness Storehouse size biran??n ??retim s??recinden tarihine, nas??l ???tad??lmas?? ve i??ilmesi??? gerekti??inden, ???en m??kemmel olarak nas??l barda??a koyulur???a kadar her??eyi anlatan, birebir ya??atan kocaman bir mekan. ????eri girdi??inizde size k??saca bina ile ilgili bir oryantasyon veriliyor, ondan sonra siz kat kat dola??arak biran??n arpadan ve sudan ba??layan yolculu??una e??lik ediyorsunuz. ??zel odalarda biran??n i??erisinde yer alan her aromay?? ayr?? ayr?? tatma veya koklama f??rsat?? buluyor, en sonunda da m??kemmeli bir Guiness???in tad??n?? ????kart??yorsunuz.

??tiraf edelim, e??er daha ??nceden benzer birac??lar?? gezdiyseniz, ??ok ???wow??? bir taraf?? yok turun, ama yine de vaktiniz varsa, gidip g??rmesi keyifli.

Ama, bir tatl?? yan?? var:) Binan??n 7.kat??nda yer alan, her yan?? camla ??evirli ???Gravity Bar??? t??m Dublin???i tepeden g??rebilece??iniz nefis bir manzaraya sahip. Size giri??te verilen kuponlarla birer Guiness???i ikram olarak alabiliyorsunuz. Buz gibi bu biralar?? da t??m Dublin???i ayaklar alt??na seren bu keyifli mekanda ????karmak, Dublin???de mutlaka yap??lmas?? gerekenler aras??nda bence.

Teeling:

??rlanda dedik mi, viskisiz olmaz. ??sko?? viskileri mi ??rlanda viskileri mi daha iyi, bu kavga epey s??r??p gider ama bir ger??ek var ki, ??rlanda viskisiz gezilmez. Gitti??iniz her barda, onlarca hatta y??zlerce viski ??e??idini tatman??z m??mk??n, ama ben bir tanesini de yerinde gideyim gezeyim derseniz, Teeling listenizin en ba????na yerle??ebilir.

??ehrin g??be??inde yer alan Teeling Distillery???de hem viski yap??m??n?? detayl??ca ????renebilir, t??m tesisi gezdiren ve ad??m ad??m viski s??recini anlatan bir tura kat??labilir,hem de ??e??itli Teeling viskilerini tadarak al????veri?? yapabilirsiniz.

Teeling ve pek ??ok ba??ka viski ile ilgili detaylar??, yeni ????kanlar??, k??sacas?? viski hakk??nda akl??n??za gelen gelmeyen her??eyi ????renmek i??in sizi maltymates.com‘a davet edelim:)

Temple Bar:

Temple Bar (Barra an Teampaill) Liffey nehrinin g??neyinde yer alan, ??ehrin as??l ???yeme i??me e??lenme??? merkezi olan b??lge.

G??n??n her saati olduk??a kalabal??k olan b??lge ??zellikle hafta sonlar?? ve de hafta i??i i?? ????k?????? saatinde iyice hareketleniyor. Herkesin, yerli ya da turist, yemek yedi??i, bira i??ti??i ya da barlarda canl?? m??zik e??li??inde dans edip e??lendi??i onlarca mekan dolu bir cadde.

Hatta ??evreden pek ??ok insan, bekarl????a veda partileri i??in buray?? tercih ediyor, yolda y??r??rken grup grup k??zlar, tav??an kost??ml?? gelinler ya da kad??n k??yafetleri ile dola??an komik erkek gruplar?? g??rmeniz ??ok olas??:)

Buran??n detaylar??n?? bir sonraki yaz??m??zda, Dublin???de ne yenir ne i??ilir notlar??nda uzun uzun anlataca????z, ??imdilik burda dural??m:)

Ama bir ufak not, bu sokakta 1-2 gece ge??irmediyseniz Dublin???i hi?? g??rmediniz demek!

Devam edecek…:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madem hava buz, evde i??elim:)

Hava buz gibi, hayatta d????ar?? ????kmam bu hafta sonu diyenlerdenseniz, ev keyfini daha e??lenceli yapacak bir ka?? kokteyl ??nerimiz var.

??nerileri inceleyin, bir ka?? arkada????n??z?? eve davet edin, tatl?? tatl?? s??cak evin keyfini ????kar??n:

S??cak g??nler?? ??zleyenlere: Jalapeno Margarita

Gerekenler:
 • Taze lime suyu
 • Tekila
 • Dilimlenmi?? Jalapeno biberleri
 • Tuz
 • Agave ??urubu ( bulamazsan??z standard ??urup / ??eker veya bal da kullanabilirsiniz)
 • B??y??k bir bardak, ya da kavanoz
Jalapeno Margarita
Nas??l yap??yoruz?

E??er tuz seviyorsan??z, ??ncelikle barda????n??z??n kenar??n?? bir dilim lime ile silin ve barda????n a??z??n?? tuza bat??r??n, t??m barda????n ??evresinde ince bir tuz ??izgisi olu??acakt??r.

Jalapeno biberlerini ince ince dilimleyin, ve ac??ya ne kadar dayan??kl?? oldu??unuza g??re 2-3 ya da daha fazla dilimi barda??a at??n. (unutmay??n, jalapeno biberinin u?? k??s??mlar?? nispeten daha az ac?? olurken dibe yakla??t??k??a, i??indeki tohumlar artt??k??a ac??s?? da artacakt??r)

Biberleri barda????n dibine at??n ve bir ka????k veya kar????t??r??c?? yard??m??yla biberleri hafif??e ezin, ki aromalar?? yay??ls??n, ??zerine de bir ka????k agave ??urubu (ya da bal) ekleyin. Agave ??urubu almak isterseniz de buraya bir bak??n derim:)

Barda???? buzla doldurun, sonras??nda kalan alanlar??n 2/3?????n?? taze lime suyuyla, 1/3?????n?? de tekila ile doldurun.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler: brostrick.com/

Canland??r??c?? b??r lezzet arayanlara: Grapefruit Whisky Sour

Gerekenler:
 • 3 oz viski (2 ki??i i??in)
 • So??uk soda
 • Greyfurt suyu (tercihinize g??re 1 ya da 2 adet greyfurtun suyu)
 • Limon dilimleri
 • Buz

Grapefruit Whisky Sour

NASIL YAPIYORUZ?
??ki barda???? buzla dolduruyoruz, ??zerlerine ??nce viski, sonra da soda ve greyfurt suyu ekliyoruz. (Soda – greyfurt suyu oran??n?? lezzet terchinize g??re ayarlayabilirsiniz)
Barda??a limon dilimlerini de eklediniz mi, i??kimiz haz??r! (Farkl?? bir lezzet isterseniz limon yerine mandalina dilimleri de ekleyebilirsiniz)
Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: heatherchristo.com

 

Kahve keyf??n?? lezzetlend??rmek ??steyenlere: Blizzard

GEREKENLER:
 • 1,5 oz viski veya rom
 • 0,5 oz f??nd??k lik??r??
 • 0,5 oz Baileys (ya da benzer, Irish Cream lik??r??)
 • 1 fincan s??cak kahve
 • Krema
Blizzard
NASIL YAPIYORUZ?

Viski, f??nd??k lik??r?? ve Baileys’i cam bir kahve fincan?? i??erisine ekleyip kar????t??r??yoruz. Kar??????m??n ??zerine s??cak kahvemizi d??k??yoruz. En ??st??ne de kremam??z??, ve tercihe g??re rende ??ikolatam??z?? ekliyor ve nefis bir s??cak kokteylin tad??n?? ????kart??yoruz.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: huffingtonpost.com ve more.com

Klas??k lezzetlerden vazge??mem d??yenlere: NArl?? ??ampanya Punch

GEREKENLER:
 • 1,5 cup nar suyu
 • 1 cup armut veya ??eftali suyu
 • 1/4 cup??Grand Marnier (veya portakal aromal?? farkl?? bir lik??r)
 • 1 ??i??e ??ampanya (veya dilerseniz k??p??kl?? ??arap ya da Prosecco da kullanabilirsiniz)
Narl?? ??ampanya Punch
NASIL YAPIYORUZ?

B??y??k bir s??rahiye nar suyu, armut / ??eftali suyu ve Grand Marnier’i ekleyerek kar????t??r??n. ??Kar??????m??n ??zerine ??ampanyay?? yava????a d??kerek ekleyin, ve hafif??e kar????t??r??n. Buzlu bardaklarla servis edin. Dilerseniz nar taneleri de ekleyebilirsiniz.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: marthastewart.com

ve de k??????sel favor??m, HER MEVS??M??N ????K??S??; Aperol Spritz

GEREKENLER:
 • Prosecco (75ml / 3 shot)
 • Aperol (50ml / 2 shot)
 • Soda (25ml / 1 shot)
 • Buz
 • Portakal dilimi
Aperol Spritz
NASIL YAPIYORUZ?

Tombul bir bardak al??yoruz. Barda??a buzlar?? ve e??er istiyorsan??z bir dilim portakal?? yerle??tiriyoruz.

Bundan sonras?? 3-2-1 kural?? asl??nda. ??nce Prosecco’yu ekliyoruz (yakla????k 3 shot barda???? boyutunda), ard??ndan Aperol (bu biraz daha az – 2 shot) ve en sonda tad?? dengelemesi ad??na 1 shot soda. Tabi bu bir bardak i??in, siz bu alt??n oran?? koruyarak isterseniz s??rahilerce Aperol spritz yapabilirsiniz : 3-2-1!

Evde bol kokteylli, daha bol keyifli ??bir hafta sonunuz olsun:)!